PTT Oil Price

อากาศวันนี้

 
ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2555  ( นายวิทยา  ธรรมบุตร  )

 ...........................................................................................................................

รายงาน การการพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อ โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะพื้นฐานตะกร้อ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนหนองคูวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2555 (นายวินัย  ประทุมวัน)

 ...........................................................................................................................

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ( นางวิภารัตน์   ธรรมบุตร)

 ...........................................................................................................................

เอกสารฉบับเต็มวิทยฐานะ คศ.3 วิชาคณิตศาสตร์ ม.1  (วิทยา ธรรมบุตร)   download

 

 

loader

ลิงค์น่าสนใจ

 

Facebook/nkws