อากาศวันนี้

 

ชื่อเรื่อง      :      รายงานการการพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อ โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะพื้นฐาน

                        ตะกร้อ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนหนองคูวิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ

                        ปีการศึกษา  2555

ผู้รายงาน    :     นายวินัย   ประทุมวัน

หน่วยงาน   :     โรงเรียนหนองคูวิทยา

ปีการศึกษา  :     2555

             บทคัดย่อ

 

                รายงาน ผลการใช้  ชุดพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีการพัฒนาบุคลิกภาพสมรรถภาพ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การวิจัยครั้งนี้ผู้รายงานได้ทราบถึงปัญหาของผู้เรียนที่เล่นกีฬาเซปัก ตะกร้อไม่ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  เพราะผู้เรียนยังขาดทักษะพื้นฐานในการพักลูกตะกร้อ  และบังคับลูกตะกร้อให้ไปในทิศทางที่ต้องการ  ดังนั้นผู้รายงานจึงจัดทำชุดพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ  ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย   1. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพเกณฑ์ 80/80   2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบทดสอบทักษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อ  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 )   3.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน    4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนหนองคูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำนวนนักเรียน 32 คนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบ t - test

 

ผลการศึกษา พบว่า

                1.  ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพชุดพัฒนาทักษะพื้นฐานตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.96/84.16

                2.  ชุดพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ 0.6433 ซึ่งหมายความว่า ชุดพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อ ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.33

               3.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

               4.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยชุดพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 

          

หนังสือราชการจาก สพฐ