อากาศวันนี้

 

 ชื่อเรื่อง            การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ชุดฝึกทักษะ

                         คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

                         รหัสวิชา ค21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ผู้วิจัย               นายวิทยา   ธรรมบุตร

 ปีที่ทำการวิจัย  2555

บทคัดย่อ

            การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองคูวิทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนหนองคูวิทยา อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ปีการศึกษา 2555  จำนวน 25 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จำนวน 14 แผน ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแประเดียว จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยวิธี E1/E2  และเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบ t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

            1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองคูวิทยา มีค่าเท่ากับ  82.92/80.53  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้  75/75 

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

           3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา   ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย   เท่ากับ 4.38  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ 0.64  ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เรียนแล้วทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น  นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมและรับฟังข้อเสนอแนะจากครูและเพื่อน และ พึงพอใจในกิจกรรมที่กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่เหลือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

           สรุปผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ในระดับมาก สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนให้สูงขึ้น หรือเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

หนังสือราชการจาก สพฐ