อากาศวันนี้

 

ชื่อเรื่อง               การพัฒนาแผนการเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองคูวิทยา โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้      

ชื่อผู้วิจัย             นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร

ปีที่พิมพ์              2555

 

บทคัดย่อ

           การจัดการศึกษาภาษาอังกฤษได้ให้ความสำคัญกับทักษะภาษาอังกฤษทุกทักษะ แต่สภาพความเป็นจริงที่ปรากฏกลับพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเท่าทีควร ทั้งนี้เพราะโอกาสที่นักเรียนจะใช้ทักษะการพูดมีน้อยหรือแทบจะไม่มีโอกาสเลย แต่โอกาสใช้ทักษะการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นภาษาอังกฤษมากที่สุด การอ่านจึงเหมือนหัวใจและรากฐานของการศึกษาเพราะการอ่านจะช่วยส่งเสริมความรู้ความคิดของคนเราให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาแผนการเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยการใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสุมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านจังใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียน  (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองคูวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ เขต 28 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 31 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นคว้าได้คัดเลือกบทอ่านจากบทอ่านจากอินเตอร์เน็ต Bangkok Post, Student Weekly และ The Nation จำนวน 5 เรื่อง พร้อมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบความสามารถทางการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิด 4 ตัว เลือก 30 ข้อ และปรนัย 10 ข้อ รวมจำนวน 40 ข้อ

 

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

            1. แผนการเรียนรู้ทักษะการอ่านและแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดย

ใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 78.40/78.71

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

            2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

            3. ดัชนีประสิทธิผลในการเรียนเท่ากับ 0.72 แสดงว่าผู้เรียนมีทักษะการอ่าน

เพื่อความเข้าใจสูงขึ้นร้อยละ 72

           โดยสรุป การพัฒนาแผนการเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ

ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน

จับใจความภาษาอังกฤษดีขึ้น สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้

 

หนังสือราชการจาก สพฐ