อากาศวันนี้

 

. ข้อมูลทั่วไป

              ชื่อโรงเรียนหนองคูวิทยา   ที่ตั้ง เลขที่ ๖ หมู่ ๑๒ ตำบลดู่  อำเภอปรางค์กู่จังหวัดศรีสะเกษ   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    โทร ๐๔๕-๘๑๘๕๗๕ โทรสาร๐๔๕-๘๑๘๕๗๕         e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   website. http://www.nkws.ac.th

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่๖๔ ไร่  ๒ งาน ๒๔ ตารางวา 

เขตพื้นที่บริการตำบลดู่

              ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนหนองคูวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลดู่  อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  บนเนื้อที่ ๖๔ ไร่ ๒ งาน ๒๔ ตารางวา   ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ    ให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ตามหนังสือ ศธ.๖๘๖๘ / ๕๔๔๗   ลงวันที่ ๑๓  ธันวาคม ๒๕๓๖ โดยเป็น โรงเรียนปรางค์กู่ สาขาตำบลดู่”  อาศัยศาลาประชาคมบ้านหนองคู ตำบลดู่  เป็นสถานที่ปฏิบัติการเรียนการสอน วันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๔๐  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    ได้ประกาศแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนรัฐบาลชื่อว่า โรงเรียนหนองคูวิทยา  

โดยแต่งตั้งนายจำเนียร  ราษเจริญ  อาจารย์ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ เป็นครูใหญ่ ตามคำสั่งที่ ๔๒๘๘/๒๕๔๐

       ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน ๒๑๖ ล หลังคาทรงไทย ๑ หลัง อาคารเรียนกึ่งถาวร ๑ หลัง อาคารโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง ๑ หลัง อาคารเรียนประกอบ ๒ หลัง บ้านพักผู้บริหาร ๑ หลัง บ้านพักครู ๒ หลัง รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน   ปัจจุบันมี  นายภูรินท์  สอนพูด  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา

 

ลิงค์น่าสนใจ